От 25 май 2018г. в Република България се прилага Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), чиято цел е да защити личните данни на физическите лица, да гарантира сигурността им и да предотврати злоупотреби с тях.

Като администратор на лични данни МЦ „Варикс клиник” ЕООД е отговорен за събирането, обработването, защитата, съхранението и употребата на лична информация на служители, пациенти и контрагенти на дружеството. Осъзнаваме отговорността и задължението си да обработваме личните Ви данни по подходящ начин, съответстващ на приложимото законодателство за защита на личните данни и да опазваме неприкосновеността на личния Ви живот. С настоящото на основание изискванията за прозрачност в членове 13 и 14 от Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (GDPR) и Насоките за прозрачност на Европейската работна група по член 29 предоставяме информация как МЦ „Варикс клиник“ ЕООД ще събира, съхранява и използва лични данни.

I.Данни за Администратора

МЦ „Варикс клиник” ЕООД, ЕИК 204273500, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.Горна баня, ул.“Ореховски дол“ №7.

Управител на администратора е Ангел Атанасов Радев.

Адрес на клиниката - гр.София, кв.Горна баня, ул.“Ореховски дол“ № 7.

Уебсайт на администратора: www.varixclinic.bg

Електронен адрес: info@varixclinic.bg

Връзка с длъжностно лице по защита на данните: privacy@varixclinic.bg.

ІІ. Категории лични данни, обработвани от Администратора:

ІІІ. Цели на обработка на лични данни от Администратора:

Личните данни на персонала се обработват с цел изпълнение на задълженията си по сключените трудовите/граждански договори и за спазване на законоустановени задължения в областта на трудовото, осигурителното, счетоводното и данъчно законодателство.

Личните данни на пациентите се обработват с цел предоставяне на заявените от тях медицински услуги и за спазване на законоустановени задължения в областта на медицинското, счетоводното и данъчно законодателство.

Личните данни на контрагентите се обработват с цел изпълнение на поетите задължения по сключените договори и за спазване на законоустановени задължения в областта на търговското, счетоводното и данъчно законодателство.

Биометричните данни, получени чрез системата за видеонаблюдение на входа и общите части /фоайе и коридори на клиниката/, се обработват с цел проследяване на достъпа до сградата, осигуряване сигурност на пациенти, служители и апаратура и предотвратяване на неоторизиран достъп до сградата.

ІV.Спазвани принципи за защита на личните данни:

V.Права на субектите на лични данни:

Физическите лица-субекти на лични данни имат право да отправят към МЦ „Варикс клиник” ЕООД следните искания:

За да упражните някое от правата си, описани по-горе, можете да подадете искане до Длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес: privacy@varixclinic.bg, като предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност.

VІ.Жалби

Ако смятате че при обработката на личните Ви данни е допуснато нарушение, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт www.cpdp.bg.

VІІ. Промени

Настоящото уведомление може да бъде актуалнзирано периодично.